Sıkça Sorulan Sorular

YÖNETİM

SORU : 

Necdet Çolpan ortak mıdır, değil midir?

CEVAP : 

Tüzüğümüzün altta yer alan 14. maddesi gereğince “ortaklıktan çıkarma” koşulları sağlanmış olsun veya olmasın ortaklıktan çıkarma işlemleri için “yönetim kurulu kararı” gerektiğinden ve hiçbir zaman böyle bir karar olmadığından, dolayısıyla yönetim kurulu karar defteri ve ortaklar defterine kaydedilmediğinden, kendisine tebliğ de edilmediğinden ve 14. maddenin son fıkrası ile yine altta yer alan Kooperatifler Kanunu’nun 16/5 maddesine göre ortaktır.

Kaldı ki, benzer şekilde Necdet Çolpan'ın durumunda olup dairesinin hissesini kendi içindeki diğer varislere devretmiş veya satmış olup aynı nedenden dolayı kooperatif hissesi devredilemeyen ve dolayısıyla ortaklıktan çıkarılamayan başka ortaklar da bulunmaktadır.

 

ORBİR Ana Sözleşmesi - Madde 14 (ORTAKLIKTAN ÇIKARMA)

Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulun kararı ile ortaklıktan çıkarılır.

 

 1. 10.maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler.

 2. Parasal yükümlülüklerini otuz gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden otuz gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler.

 3. Kendisine tahsis edilen konutu amacı dışında kullananlar.

 4. Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkûm olanlar.

 

Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliği tarihinden itibaren üç ay içerisinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararının aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karar karşı iptal davası hakkı saklıdır.

Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir.

Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.

Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

 

Kooperatifler Kanunu - Madde 16/5

Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder."

  

  

  

  

  

SORU :

Necdet Çolpan, 2008 yılında hissedarı olduğu 3 varisli evinin kendi hissesini diğer varislere devrettikten sonra ortaklıktan çıkarılabilir miydi?

CEVAP :

Tüzüğümüzün altta yer alan 14/1 maddesine göre 10/3 maddesindeki ortaklık şartlarını kaybedenlerin yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılması gerekir.

 

Ancak, Necdet Çolpan’ın durumu, evini tam halde (yani hisseli olarak değil) 3. şahıslara satıp ortaklıktan çıkarılanlardan farklıdır.

 

Mülkün tamamının değil de hissenin devredilmesi söz konusu olduğundan altta yer alan Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 477. maddesindeki “Payların Bölünmezliği İlkesi” gereği kooperatif ortaklık paylarının tek olması ve bölünmesine hukuken imkan bulunmaması nedeniyle ortaklıktan çıkarılmasına olanak yoktu. Kaldı ki, ortaklıktan çıkarılmanın bir yolu olsaydı dahi, diğer varislerden dolayı toplam ortak sayısı azalmayacaktı.

 

ORBİR Ana Sözleşmesi - Madde 14 (ORTAKLIKTAN ÇIKARMA)

Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulun kararı ile ortaklıktan çıkarılır.

 1. 10.maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler.

 

ORBİR Ana Sözleşmesi - Madde 10 (ORTAKLIK ŞARTLARI)

Kooperatife ortak olabilmek için;

 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi, veya 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 9. Maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak.

 2. Ordu Mensubu (Subay, Askeri Memur, Ast Subaylarla bunların Müstafi ve Emeklileri Dul ve Yetimleri ile Orduda görevli sivil memur ve müstahdemleri olmak.

 3. Yeni levent sitesinde konut maliki olmak.

Kooperatifler Kanunu - Madde 98
“Bu kanunda aksine açıklama olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunundaki anonim şirketlere ait hükümler uygulanır.“ hükmüne yer verilmiştir.


Türk Ticaret Kanunu - Madde 477/1 (PAYLARIN BÖLÜNEMEMESİ)
Pay şirkete karşı bölünemez. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler. Böyle bir temsilci atamadıkları takdirde, şirketçe söz konusu payın maliklerinden birine yapılacak tebligat tümü hakkında geçerli olur. 

 

NOT: 
Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için ORBİR avukatının açıklamalarını (1.madde) ve Necdet Çolpan’ın açıklamalarını (1.bölüm) inceleyebilirsiniz.

  

  

  

  

  

SORU :

Müfettişin raporu doğrultusunda Ticaret Bakanlığı'nın, ortaklıklarının incelenmesini istediği 91 ortağın durumu ve güncel ortak sayımız nedir?

CEVAP : 

Sadece Ticaret Bakanlığı'nın yazısında yer alan 91 kişi değil, tüm ortakların durumu incelenmiş olup rapordaki 24 kişi ve rapor dışındaki 4 kişi bu tarihten önce zaten ortaklıktan çıkartılmıştı.

(2’si 18.05.2019‘daki son genel kurul öncesi, 26’sı ise genel kurulu takiben 03.10.2019’da çıkartılmıştı)

Bunlardan 2’si sonradan ortaklık şartlarını yeniden sağladığı için tekrardan ortaklığa kabul edilmişlerdi.

10’u ise çıkartılmalarına itiraz edip dava açtı. Kanun gereği dava sonuçlanana kadar ortaklıkları devam ediyor. 

 

Alttaki listede yer alan diğer isimlerin tapuları ise halen ya kendilerinde ya da varisleri üzerindedir. Hatta bazıları halen evlerinde oturmaktadır. Dolayısıyla bu isimler ortaklıktan çıkartılamaz.

 

Güncel ortak sayımız 316’dır. (Birkaç gün içinde ortaklık şartını yitiren 2 ortak daha çıkartılacaktır)

İncelenmesi istenen 91 ortak

 1. Nermin Öztürk

 2. Meral Hıncal

 3. Recep Recai Bayhan

 4. Fatma Şefika Öztepe

 5. Yenal Tunçalp

 6. İnci Meral Akçil

 7. Hatice Sayıner

 8. Orhan Erkanlı

 9. Perihan Demirsü

 10. Servet Kınık Akizil

 11. Levent Yılmaz

 12. Av.Canan Bese

 13. Bora Pervane

 14. Ayşe Necla Şenli

 15. Av.Özkan Ayar

 16. Tevfik Demirus

 17. Şenol Tınaztepe

 18. Süleyman Oğuz

 19. Rahime Beyhan Evren

 20. Pınar Öcal

 21. Hakan Aktaş

 22. Yurdun Orhan

 23. Birgül Ertül

 24. Fatma Perihan Özsoyoğlu

 25. Tufan Hiçdönmez

 26. İbrahim Atilla Kart

 27. Fersul Yeşilkaya

 28. Ali Can

 29. Şenay Duru

 30. Serol Aker

 31. Birol Öncel

 32. Ali Bürücek

 33. Mehmet Ali Özçiçek

 34. Halil Erdoğan Demirer

 35. Ömer Cabag Cankat

 36. Ayşe Hale Öktener

 37. Necdet Çolpan

 38. Hamdi Ekrem Özakın

 39. Nermin Özaslan

 40. Ayşe Hülya Toprak

 41. Halil Sevinç Oyman

 42. Kamil Derya Aydın Ay

 43. Faruk Çelen

 44. Süheyla Ayaydın

 45. Emine Sevgi Sürekan

 46. Yılmaz Alpcan

 47. Önder Çarhacıoğlu

 48. Bahattin Nuri Sayı

 49. Hüseyin Cahit Seleş

 50. Billur Kalıt Savaşkan

 51. Selahattin Güngör Ersin

 52. Ziya Engin Tuncay

 53. Nimet Faika Gülay

 54. Nihal Çelik

 55. Bülent Mehmetli

 56. Rüveyda Tuzcuoğlu

 57. Jale Aras

 58. Nevin Turkan

 59. Ayşe Seyyal Aksu

 60. Şükrü Birtun

 61. Halil Yurdakul Yiğitgüden

 62. Ümit Taner Güver

 63. İrem Şentürk

 64. Fatma Gönül Akgerman

 65. Hayrunisa Okumuşsoy

 66. Fusun Çetin

 67. Rabia Şems Aktosun

 68. Gülden Erman

 69. Şadiye Süer

 70. Müfide Denizer

 71. Hasan Namık Uzer

 72. Cemil Burak Altay

 73. Sabriye Turkan Erden

 74. Av. Tayfun Sümer

 75. Mine Zeynep Ergunsu

 76. Gülçin Savcı

 77. Rasim Suha Taylan

 78. Ali Uçan

 79. Didem Erdier

 80. Arzu Önder

 81. İnci Gökçe

 82. Tülin Alpöngen

 83. Meltem Coşkun

 84. Engin Erdener

 85. Cengiz Güngör

 86. Adnan Emek

 87. Bilgi Benni

 88. Emine Ülkü Oğultürk

 89. Uğur Hekimoğlu

 90. Dengiz Tekinsoy

 91. Umur Ömer Esentürk

Ayrıca tespit edilenler

 

 • İhsan Arılar ve varisleri

 • Işıl Yönalp

 • Sami Doğru

 • Sabri Pekuysal ve varisleri

 

 

NOT

çıkartılanlar

dava açanlar

ortaklık şartlarını yeniden sağlayanlar